ubmg menu start firma usługi korzyści kontakt

usługi biurowe
usługi kadrowe
usługi księgowe
delegacje
cennik usług
 • przygotowanie dokumentów kadrowych, m.in. umowa o pracę, świadectwo pracy, aneksy do umów oraz innych dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie list płac dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe,
 • monitorowanie ważności szkoleń BHP,
 • wystawianie na prośbę pracowników zaświadczeń o zarobkach,
 • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • obliczanie obciążeń (ZUS, PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11 i PIT 40,
 • szczegółowe raportowanie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami Klientów.