ubmg menu start firma usługi korzyści kontakt

usługi biurowe
usługi kadrowe
usługi księgowe
delegacje
cennik usług
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP
 • wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli.

Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

10.12.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2019 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące

12.12.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2019 r. - urzędy skarbowe

14.12.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

16.12.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za listopad 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

18.12.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2019 r. - izby administracji skarbowej

20.12.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za listopad 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata za listopad 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za listopad 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za listopad 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za listopad 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata za listopad 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za listopad 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za listopad 2019 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2019 r. - dysponenci części budżetowych

22.12.2019 (niedziela)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

23.12.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za listopad 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

25.12.2019 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

27.12.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za listopad 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za listopad 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2019 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za listopad 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za listopad 2019 r. - Prezes KRUS

28.12.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

30.12.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za listopad 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za listopad 2019 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

31.12.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2019 r.
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »