ubmg menu start firma usługi korzyści kontakt

usługi biurowe
usługi kadrowe
usługi księgowe
delegacje
cennik usług
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP
 • wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli.

Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

31.03.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r.
 • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga

  W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542) przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

  2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

  Ponadto przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

  2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

  - o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop.

  Termin wydłużony do 31 lipca 2020 r. ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

  1) podatnik w roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop,

  2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

1.04.2020 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (8): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

4.04.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

6.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za marzec 2020 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2019 r. - Prezes ZUS

7.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

8.04.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

10.04.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2020 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

14.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

15.04.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za marzec 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

16.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych

17.04.2020 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

20.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za marzec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. podatku dochodowego od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za marzec 2020 r. na PFRON
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za marzec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za marzec 2020 r.- jednostki samorządu terytorialnego

22.04.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

23.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2020 r. – dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON

27.04.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za marzec 2020 r. - Prezes KRUS

28.04.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za marzec 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za marzec 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - ZUS oraz fundusze zarządzane przez ZUS, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.04.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2020 r.
 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2019 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2020 r. - dysponenci części budżetowych