ubmg menu start firma usługi korzyści kontakt

usługi biurowe
usługi kadrowe
usługi księgowe
delegacje
cennik usług
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP
 • wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli.

Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

18.10.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. - izby administracji skarbowej

21.10.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za wrzesień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2019 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2019 r.
 • wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za wrzesień 2019 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata za wrzesień 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartał 2019 r.
 • wpłata za wrzesień 2019 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2019 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2019 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.10.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2019 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

23.10.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2019 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych , Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2019 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

25.10.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za wrzesień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2019 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesień 2019 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2019 r. - Prezes KRUS
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (11): zobacz »

28.10.2019 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2019 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2019 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe

29.10.2019 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

30.10.2019 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2019 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2019 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za III kwartał 2019 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

31.10.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2019 r.

1.11.2019 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (5): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (8): zobacz »

5.11.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata składek ZUS za październik 2019 r. - jednostki budżetowe , samorządowe zakłady budżetowe

7.11.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

9.11.2019 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

12.11.2019 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za październik 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2019 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2019 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2019 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2019 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2019 r. - regionalne izby obrachunkowe

14.11.2019 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2019 r. - Prezes ZUS

15.11.2019 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2019 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2019 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28 , Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2019 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia