ubmg menu start firma usługi korzyści kontakt

usługi biurowe
usługi kadrowe
usługi księgowe
delegacje
cennik usług
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP
 • wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli.

Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

22.09.2021 (środa)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »
 • TRACĄ MOC PRZEPISY (1): zobacz »

23.09.2021 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

24.09.2021 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (3): zobacz »

27.09.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za sierpień 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2021 r.

28.09.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2021 r. - dysponent części 87

30.09.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2021 r.
 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

  Uwaga!
  Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez

  • spółdzielnie mieszkaniowe - przedłużono do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  • niektóre jednostki (niebędące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości - przedłużono do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC za 2020 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2020 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

1.10.2021 (piątek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

2.10.2021 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

5.10.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2021 r.
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (31): zobacz »

7.10.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego we wrześniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za wrzesień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do września 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło we wrześniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za wrzesień 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

8.10.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

11.10.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2021 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2021 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (5): zobacz »

12.10.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2021 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

14.10.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

15.10.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
 • obowiązek wniesienia opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w III kwartale 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2021 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2021 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

18.10.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych

20.10.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2021 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli we wrześniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która we wrześniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za wrzesień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2021 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za wrzesień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2021 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.10.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za III kwartał 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.10.2021 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2021 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego