ubmg menu start firma usługi korzyści kontakt

usługi biurowe
usługi kadrowe
usługi księgowe
delegacje
cennik usług
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP
 • wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli.

Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

7.08.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lipcu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

8.08.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

10.08.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2020 r. - urzędy skarbowe

11.08.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

14.08.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2020 r. - Prezes ZUS

17.08.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2020 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za lipiec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata do PPK za lipiec 2020 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.08.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lipcu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która w lipcu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za lipiec 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2020 r. na PFRON

21.08.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za lipiec 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego

24.08.2020 (poniedziałek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »

25.08.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za lipiec 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za lipiec 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za lipiec 2020 r. - Prezes KRUS
 • przesłanie JPK_VAT za lipiec 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2020 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2020 r.

28.08.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za lipiec 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za lipiec 2020 r. - dysponent części 87

31.08.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. przez organ zatwierdzający w jednostkach podlegających nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 stycznia 2020 r. (termin przesunięty z 30 czerwca 2020 r.)
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

1.09.2020 (wtorek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (1): zobacz »

3.09.2020 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »